Αγαπημένο

Το κατάστημά μου

0

Τυχερός φάκελος Βέροια

ΟΡΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ – Pepco ΤΥΧΕΡOΣ ΦΑΚΕΛΟΣ

 

 

1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού. Η εταιρεία με την επωνυμία «Pepco GREECE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ», (εφεξής ο «Διοργανωτής»), με Α.Φ.Μ. 098004327 και με τη συνδρομή της Διαφημιστικής της εταιρείας με την επωνυμία «ΓΚΡΕΙ ΑΘΗΝΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (εφεξής «Διαφημιστική») με ΑΦΜ 094336195 και έδρα στο Χαλάνδρι Αττικής, Λ. Κηφισίας 280, διοργανώνουν από κοινού διαγωνισμό με την ονομασία «Pepco_ΤΥΧΕΡΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ» (εφεξής ο «Διαγωνισμός»). Σκοπός των παρόντων αναλυτικών όρων (εφεξής οι «Αναλυτικοί Όροι») είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στο Διαγωνισμό και της ανάδειξης των νικητών του Διαγωνισμού. Οι παρόντες όροι είναι αναρτημένοι στον διαδικτυακό ιστότοπο https://pepco.gr/customer_news/tyxeros-fakelos-veroia/.

2. Δικαίωμα Συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στον όρο 3 κατωτέρω, δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όσοι διαμένουν στην Ελλάδα και έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος ηλικίας.

 

3. Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων. Από το Διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) Οι εργαζόμενοι του Διοργανωτή, (β) Οι εργαζόμενοι της εταιρείας «ΓΚΡΕΙ» (γ) οι εργαζόμενοι της εταιρείας «Pepco GREECE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ.», (δ) οι εργαζόμενοι των εταιρειών υπό το σχήμα των οποίων λειτουργούν τα επιλεγμένα Καταστήματα «Pepco GREECE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» που συμμετέχουν στον Διαγωνισμό (ε) τα πρόσωπα συγγένειας α’ βαθμού και β’ βαθμού με τους ανωτέρω υπό (α), (β) (γ) και (δ) και οι σύζυγοι αυτών.

 

4. Διάρκεια του Διαγωνισμού. Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού
α. Στο κατάστημα της Pepcο στο Κιλκις , Νέα Περιφερειακή Οδός, Βέροια
ορίζεται το χρονικό διάστημα από την 31.05.2023 – ώρα 11:00 (περαιτέρω η «Έναρξη του Διαγωνισμού»), έως και την 31.05.2022 και ώρα – 19:00 (περαιτέρω η «Λήξη του Διαγωνισμού»).

 

5. Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στο Διαγωνισμό (instant win) θα πρέπει :
• Να επισκεφτούν το προαναφερόμενο καταστήματα Pepco και :
• Να ζητησουν συμμετοχη από την promoter της Pepco, στο παιχνιδι ΤΥΧΕΡΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ.
• Κερδιζει οποιος παει μεσα στους 100 πρωτους έναν φακελο
Κάθε χρήστης έχει δικαίωμα μιας συμμετοχής στον διαγωνισμό. Δεν απαιτείται αγορά προϊόντος σε περίπτωση που κάποιος επιθυμεί να συμμετέχει στο Διαγωνισμό. Οι 100 πρωτοι που θα ερθουν στο καταστημα εχουν δικαιωμα συμμετοχης στο παιχνιδι,

 

6. Δώρα. Το δώρο του Διαγωνισμού (περαιτέρω το «Δώρο») είναι το εξής:
100 νικητές θα κερδίσουν εκαστος επιτοπου δωροεπιταγη αξίας 10€ (για αγορές στα καταστήματα Pepco)
Το κουπόνι μπορεί να εξαργυρωθεί μόνο στα καταστήματα Pepco στην Ελλαδα. Το κουπόνι μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη μερική ή ολόκληρη εξόφληση της αξίας των επιλεγμένων προΪόντων προς αγορά. Το κουπόνι μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο μία φορά. Σε περίπτωση, που η αξία των επιλεγμένων προΪόντων προς αγορά, είναι μικρότερη από την αξία του κουπονιού, η Pepco δεν μπορεί να κάνει επιστροφή χρημάτων για τη διαφορά. Το κουπόνι δεν ανταλλάσεται με χρήματα. Η Pepco δεν ευθύνεται για την απώλεια ή τη φθορά του κουπονιού.

 

6.1. Αριθμός νικητών. Από όλους τους συμμετέχοντες, κατόπιν της έγκυρης συμμετοχής τους, θα αναδειχθούν 100 νικητές.

 

7. Τρόπος Ανάδειξης Νικητών του Διαγωνισμού. Οι νικητές θα αναδειχθούν με instant win (επιτόπου ανάδειξη νικητή).

 

8. Παράδοση του Δώρου. Αναφορικά με την παράδοση του Δώρου ο/η νικητής/νικήτρια, θα παραλάβει το δώρο του την ίδια στιγμή.

9. Δημοσιότητα. Οι όροι συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν αναρτηθεί στον τόπο του Διοργανωτή, https://pepco.gr/customer_news/tyxeros-fakelos-veroia/.
και είναι κατατεθειμένοι ήδη στη Συμβολαιογράφο Αθηνών Άννα Ρήγα, Ακαδημίας 59, Αθήνα (Αριθμός Πράξης 15.979/16-5-2023. και ακριβές αντίγραφο τους δικαιούται να λάβει κάθε συμμετέχων με δική του χρέωση.

 

10. Πληροφορίες – Παράπονα. Για οποιαδήποτε πληροφορία ή παράπονο σχετικά με το Διαγωνισμό οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να καλεί στο τηλέφωνο της Διαφημιστικής Εταιρίας: 210 8112600, από Δευτέρα έως Παρασκευή (εξαιρουμένων αργιών) και από τις 10:00 έως τις 15:00. Μετά τη λήξη του Διαγωνισμού κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση του Διοργανωτή και της Διαφημιστικής παύει να υφίσταται. Ο Διοργανωτής και η Διαφημιστική δεν θα υπέχουν ούτε θα αναλαμβάνουν οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων και δη έναντι των Νικητών.

 

11. Ευθύνη. Ο Διοργανωτής και η Διαφημιστική δεν φέρoυν καμία ευθύνη σχετική με καθυστερήσεις, αλλαγές, διακοπές, ματαιώσεις, αδυναμία απονομής του δώρου εξαιτίας καιρικών ή άλλων συνθηκών που εμποδίζουν την απονομή ή την κάρπωση του δώρου, ή άλλων πράξεων ή παραλείψεων που προκαλούνται από κάθε μορφής μεταφορά σχετικά με το δώρο. Επίσης, δεν φέρουν καμία ευθύνη, σε περίπτωση που δεν δύνανται να τηρήσουν τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από το παρόν για λόγους ανωτέρας βίας, νομοθετικής ρύθμισης, κυβερνητικής διαταγής ή νόμου ή για κάθε άλλο λόγο που βρίσκεται εκτός του ελέγχου τους. Επίσης, ο Διοργανωτής και η Διαφημιστική δεν φέρουν καμία ευθύνη και οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό, και δη οι Νικητές, δεν διατηρούν καμία απαίτηση, αξίωση ή δικαίωμα κατά αυτών για την κάλυψη τυχόν εξόδων λόγω ματαίωσης ή ακύρωσης της δυνατότητας παραλαβής των δώρων.

 

12. Ακύρωση Διαγωνισμού– Τροποποίηση Όρων. Ο Διοργανωτής δικαιούται να ακυρώσει το Διαγωνισμό οποτεδήποτε ή να τροποποιήσει τους παρόντες όρους (συμπεριλαμβανομένης και της διάρκειας του Διαγωνισμού).

 

13. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία. Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με την Ενέργεια, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.

 

14. Αποδοχή των όρων. Η συμμετοχή στην Ενέργεια προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων, η οποία δηλώνεται με την επιλογή του αντίστοιχου πεδίου που βρίσκεται κάτω από το πεδίο συμπλήρωσης των στοιχείων.

Κοινή χρήση:

Γιατί να ψωνίζετε στην Pepco;

Πάντα κοντά σου

Πάνω από 2.000 καταστήματα στην Ευρώπη. Θέλουμε να είμαστε πάντα κοντά σας.

Πάντα χαμηλές τιμές

Στην Pepco θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε σε χαμηλές τιμές.

Αποκτήστε περισσότερα, πληρώστε λιγότερα

Στην Pepco θα βρείτε καλή ποιότητα, τις τελευταίες τάσεις και μια μεγάλη ποικιλία.

Αγοράστε με σιγουριά

Έχετε δικαίωμα 30 ημερών για να επιστρέψετε τα αγαθά σε οποιοδήποτε κατάστημα της χώρας.