Παρατείνουμε την προσφορά 3 στην τιμή των 2 σε παιχνίδια, παιχνίδια για κατοικίδια και όλα τα χριστουγεννιάτικα οικιακά προϊόντα // η προσφορά διαρκεί από 01.12.2023 έως 7.12.2023 // Όροι και προϋποθέσεις προσφοράς

Αγαπημένο

Το κατάστημά μου

0

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥΣ ΤΗΣ PEPCO

Υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων:

Pepco Poland Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 73A, 60-479 Poznań («Pepco»).

Τα στοιχεία επικοινωνίας του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων

Η Pepco διόρισε τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων, ο οποίος μπορεί να επικοινωνήσει μαζί της για όλα τα θέματα που αφορούν την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την άσκηση των δικαιωμάτων επεξεργασίας δεδομένων.

Αν θέλετε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων, χρησιμοποιήστε τα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας:

Διεύθυνση: Data Protection Officer
Pepco Poland Sp. z o. o., ul. Strzeszyńska 73A, 60-479 Poznań

Διεύθυνση e-mail: dpo@pepco.eu

Για ποιους σκοπούς υποβάλλονται σε επεξεργασία τα προσωπικά σας δεδομένα;

Τα προσωπικά σας δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία προκειμένου: να εκτελούν σωστά συμβατικές υποχρεώσεις, συμπεριλαμβανομένης της αλληλογραφίας, των ερευνών, των προμηθειών, των εντολών αγοράς που επιτρέπουν στην Pepco να εκτελεί τη συνήθη επιχειρηματική της δραστηριότητα, να διατηρεί τη διαδικασία υποβολής καταγγελιών και αξιώσεων, να διατηρεί και να διαχειρίζεται τις επιχειρηματικές σχέσεις, να αποτρέπει την απάτη, να διασφαλίζει την ασφάλεια των συστημάτων πληροφορικής, να διασφαλίζει τη συμμόρφωση, να καθορίζει ή να υπερασπίζεται αξιώσεις.

Για πόσο χρονικό διάστημα θα αποθηκεύονται τα προσωπικά σας δεδομένα;

Τα προσωπικά σας δεδομένα θα υποβάλλονται σε επεξεργασία μέχρι να λήξει ή να λήξει η σύμβαση μεταξύ της Pepco και του Αναδόχου και στη συνέχεια μέχρι να λήξει η προθεσμία παραγραφής των πιθανών αξιώσεων ή η υποχρέωση αποθήκευσης λογαριασμών.

Ποια είναι η νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων;

Η νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων άρθρο 6 παρ. 1 εδάφιο β), γ) και στ) του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων όσον αφορά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ («ΓΚΠΔ») – η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της σύμβασης, τη συμμόρφωση με νομική υποχρέωση στην οποία υπόκειται ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που επιδιώκει ο υπεύθυνος επεξεργασίας (διεξαγωγή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων).

Πηγή δεδομένων και υποχρέωση κοινοποίησης δεδομένων

Σε περίπτωση που επικοινωνήσετε με την Pepco εκ μέρους του Αναδόχου, σας ενημερώνουμε ότι τα δεδομένα σας έχουν παρασχεθεί στην Pepco από τον προαναφερόμενο Ανάδοχο λόγω εκτέλεσης της σύμβασης. Στο βαθμό που τα προσωπικά σας δεδομένα παρέχονται απευθείας στην Pepco, η παροχή είναι προαιρετική αλλά απαραίτητη για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης μεταξύ της Pepco και του Αναδόχου.

Κατηγορίες επεξεργασμένων δεδομένων

Περιοχή δεδομένων που παρέχονται στην Pepco περιλαμβάνουν: όνομα, επώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμό τηλεφώνου, επάγγελμα και οποιαδήποτε άλλα δεδομένα που παρασχέθηκαν εθελοντικά λόγω απαιτήσεων σύμβασης.

Ποιος θα είναι ο αποδέκτης των προσωπικών σας δεδομένων;

Τα δεδομένα σας ενδέχεται να διαβιβάζονται σε οντότητες που επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα κατόπιν αιτήματος του υπευθύνου επεξεργασίας, όπως πάροχοι υπηρεσιών πληροφορικής, νομικοί σύμβουλοι κ.λπ. Τα δεδομένα μπορούν επίσης να διαβιβάζονται σε οντότητες που ανήκουν στον εταιρικό όμιλο της Pepco και σε δημόσιες αρχές που δικαιούνται πρόσβαση σε δεδομένα σύμφωνα με το νόμο. Τα δεδομένα σας δεν θα υπόκεινται σε αυτόματη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων ή κατάρτιση προφίλ.

Μεταφορά δεδομένων εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου

Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν θα μεταφέρονται εκτός ούτε σε τρίτες χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ούτε σε διεθνείς οργανισμούς.

Ποια είναι τα δικαιώματά σας σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα;

Έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα σε σχέση με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από την Pepco:

● δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα σας, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος δημιουργίας αντιγράφων αυτών των δεδομένων,

● δικαίωμα διόρθωσης των δεδομένων σας,

● δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων σας (σε συγκεκριμένες περιπτώσεις)

● υποβολής καταγγελίας στην Εποπτική Αρχή που χειρίζεται την προστασία των προσωπικών δεδομένων,

● περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων σας,

● δικαίωμα έντασης στην επεξεργασία δεδομένων,

● δικαίωμα μεταφοράς των δεδομένων σας σε περίπτωση αυτόματης επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων

 

Οι συλλογές μας

Ρούχα και αξεσουάρ

Halloween

Αθλητική ένδυση για γυναίκες

Cardio Bunny

Παιδικά ρούχα

Kukukid

Γιατι να ψωνίζετε στo Pepco;

Πάντα κοντά σου

Πάνω από 2.000 καταστήματα στην Ευρώπη. Θέλουμε να είμαστε πάντα κοντά σας.

Πάντα χαμηλές τιμές

Στην Pepco θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε σε χαμηλές τιμές.

Περιμένετε περισσότερα, πληρώστε λιγότερα

Στην Pepco θα βρείτε καλή ποιότητα, τις τελευταίες τάσεις και μια μεγάλη ποικιλία.

Αγοράστε με σιγουριά

Έχετε δικαίωμα 30 ημερών για να επιστρέψετε τα αγαθά σε οποιοδήποτε κατάστημα της χώρας.